You have 0 Items
Subtotaal €0,00
Dutch English

Payment Methods

Shipping

Return Policy

Guarantee

Advice

Terms and Conditions

HippySkippy Film

Links

Dutch Kiddies News

Contact Us


Catalog » Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Dutch Kiddies Lifestyle
Postbus 143
4700 AC  ROOSENDAAL
Nederland
E-mail: info@dutchkiddies.com
Tel: 0165-325871
ING nr.: 5032061
KVK-nr: 52219453
BTW-nr: NL850348225B01

Op alle transacties zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Dutch Kiddies Lifestyle van toepassing. Als u produkten via deze site bestelt, wordt u gevraagd om deze te lezen en te accepteren. Deze voorwaarden zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda. U kunt ze hieronder inzien.

Algemene Voorwaarden Dutch Kiddies Lifestyle, hierna te noemen: Gebruiker
 

Artikel 1 Definities
 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

 1. Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 2. Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening    van een bedrijf of beroep;
 3. Bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand;
 4. Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik    gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en de consument;
 6. Aanbod: elke aanbieding van goederen en/of diensten, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar catalogus, folders of anderszins aan de consument doet;
 7. Consumentenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een de consument, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 8. Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
 9. Prijs: de prijs van het aangeboden goed of van de aangeboden dienst, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden;
 10. Zichttermijn: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;
 11. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

 

Artikel 2 Algemeen


 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbod

 1. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk blijkt. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
 2. De aangeboden goederen en/of diensten bevatten zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, het herroepingrecht, de wijze van betaling, de minimumduur van de overeenkomst op afstand, de verzendkosten en overige condities.
 3. Indien door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden om uitgesteld of in termijnen te betalen, zullen de voorwaarden waaronder dit geschiedt in het aanbod worden bekendgemaakt.
 4. Gebruiker kan niet aan de aangeboden goederen en/of diensten worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van de aangeboden goederen en/of diensten, is gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in het aanbod begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Het aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Zichttermijn

 1. Het aanbod zal tevens een zichttermijn van zeven werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens de consument, tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.
 2. Tijdens de zichttermijn heeft de consument een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruik wordt gemaakt.
 3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen of diensten - zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
 4. De consument kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door het bedrijf bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.
 5. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies.
 6. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.
 7. Bij vooruitbetaling zal het bedrijf het aankoopbedrag binnen 30 dagen aan de koper terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending.

Artikel 5 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt het bedrijf onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of conform lid 2 ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen terugbetaling plaatsvinden.
 4. Het bedrijf treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
 5. Het bedrijf kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Het bedrijf is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 6. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal het bedrijf de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.
 7. Het bedrijf zal tevens - uiterlijk bij de uitvoering van de overeenkomst - aan de consument de volgende informatie verstrekken:
 • schriftelijk de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingrecht gebruik kan maken;
 • het geografische adres van de vestiging van het bedrijf waar de consument met klachten terecht kan;
 • de informatie over bestaande service na aankoop en commerciële garanties.

Artikel 6 Levering

 1. Leveranties van goederen en/of diensten worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen het bedrijf en de consument anders is overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering op het door de consument opgegeven afleveradres.
 3. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument het bedrijf hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van het bedrijf houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.
 4. Indien gebruiker gegevens behoeft van de consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de consument deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 5. Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren.
 6. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal het bedrijf zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan de zichttermijn niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van het bedrijf.

Artikel 7 Garantie

 1. Gebruiker garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van zes maanden na levering.
 3. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
 4. Indien de te leveren zaken niet conform de gesloten overeenkomst zijn, zal gebruiker de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan danwel, indien retournering
 5. Redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de consument, naar keuze van gebruiker vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt de consument zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom daarover aan gebruiker te verschaffen.
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van gebruiker, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 7. Het in deze algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van de consument uit hoofde van de wet, alles met inachtneming van het in deze algemene voorwaarden en de overeenkomst bepaalde, daaronder begrepen de aard en de hoedanigheid van hetgeen aan de consument is verkocht en geleverd.

Artikel 8 Monsters en modellen

 1. Indien door gebruiker een model of monster is getoond of verstrekt aan de consument, dan staat gebruiker er voor in dat de zaak daarmee overeenstemt, tenzij het verstrekken of het tonen gold als wijze van aanduiding.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 Onderzoek, reclames

 1. Het bedrijf raadt de consument aan de geleverde goederen onmiddelijk na ontvangst te inspecteren. Bij inspectie gebleken gebreken dienen door de consument binnen bekwame tijd schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker.
 2. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker en op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Artikel 11 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de consument over op het moment waarop deze aan de consument juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de consument of van een door de consument aan te wijzen derden worden gebracht.
 
Artikel 12 Prijsverhoging

 1. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen en/ of diensten niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.

Artikel 13 Betaling

 

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden:  vooraf per overschrijving, per internetbetaling of per creditcard
 2. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft het bedrijf behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van gebruiker en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.   

Artikel 14 Opschorting en ontbinding

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de consument onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 2. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 3. Gebruiker is bevoegd, indien dit redelijk is, de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 • De consument de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de consument de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de consument slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • De consument bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 15 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die gebruiker toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is de consument niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker, ongeacht of deze aan de consument of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de consument te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande
 5. Toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 6. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 16 Geschillen

 1. In geval consument niet tevreden is over de door gebruiker geleverde dienst en/of producten, neemt consument zo spoedig mogelijk contact op met gebruiker. Voor klachten kan de consument contact met gebruiker opnemen per e-mail via: info@dutchkiddies.com. Gebruiker zal uiterlijk binnen 30 dagen na melding reageren op de klacht van consument.


Artikel 17 Toepasselijk recht

 

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de consument is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden worden gepuliceerd op de internetpagina van Dutch Kiddies lifestyle en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Roosendaal, 1 juni 2013

 

 Currencies
© Dutch Kiddies - powered by My Webshop webwinkel